ร้อยรักษ์สังคมไทย ร้อยใจสร้างความดี
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
Ribbon k9
หน้าหลัก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมวงศานุวงศ์
พระเจ้าหลานเธอ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ลำดับพระราชวงศ์ไทย
ประวัติ รัชกาลที่๑ถึง๙
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระศรีสุริโยทัย
พระเจ้าตาก
ท้าวสุรนารี
บางระจัน

Register

ร้อยใจไทย

Web link ร้อยใจไทย

ร้อยใจไทย

 สมัครสมาชิกโครงการร้อยใจไทยวันนี้
  อ่านเพิ่มเติม

วง Big Ass ในร้อยใจไทย
 5 หนุ่มวง Big Ass ฝากลายเซ็น รักในหลวง
    รักเมืองไทย ผ่านร้อยใจไทย อ่านเพิ่มเติม

ชมรมที่ปรึกษาแรงงานหญิง

เช็ค IP Address

โครงการร้อยใจไทย
หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเอื้ออาทรต่อกันและกันมาเป็นเวลายาวนานแม้กระทั่งกับชาวต่างประเทศยังนิยม
ชมชอบความเป็นคนไทย จนได้รับสมญานามว่า “สยามเมืองยิ้ม” ด้วยความผูกพันกันทั้งทางสังคมไทย
ในเชื้อชาติ ที่แตกต่าง ความเอื้อเฟื้อกันทางเศรษฐกิจจนเกิดมีเป็นย่านการค้าที่พึ่งพากัน ทั้งนี้สาเหตุเกิดขึ้นเพราะ
ทุกคนมองภาพรวม และมองผลประโยชน์ร่วมของชุมชนประโยชน์ของของชาติเช่นเดียวกัน แท้จริงแล้วก็คือ
เกิดจากความรักชาติรักบ้านเมืองร่วมกัน หรือที่เรียกว่ามีความเข้าใจในตัวตน และความภูมิใจในตัวตนของคนไทย
มีความภูมิใจในชนชาติไทย เนื่องจากมีการแข่งขันกันอย่างสูงในทุกวิถีของโลก  จึงทำให้เกิดการเอาเปรียบ
เห็นแก่ตัวมากเกินไปนำไปสู่ความห่างของกลุ่มมวลชนในแต่ละวิถีชีวิตประกอบกับมีกลุ่มผู้หวังประโยชน์ส่วนตนสูง
ปลุกปั่นยุยงจนทำให้เกิดเป็นความแตกแยกทางสังคม การแก้ไขต้องสร้างให้เกิดความเข้าใจความภูมิใจในตัวตน
ของคนไทย  กระทำการใดๆโดยคำนึงถึงประโยชน์โดยรวม มีความรักใน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของทุกกลุ่ม
ทุกชนชั้นโดยทั่วกัน  จึงจะสร้างความสามัคคีในชาติและสร้างให้ประเทศชาติก้าวหน้าได้

ปัญหาปัจจุบัน

จากสถานการปัจจุบันที่มีความแตกแยกในกลุ่มชน สาเหตุจากการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยสร้างการกระแส
มวล ชนในทางที่ผิดให้คิดแตกแยก ไม่คำนึงถึงความมั่นคงของชาติ นอกจากการต้องการเอาชนะซึ่งกันและกัน
เพียงต้องการกลับมาเป็นใหญ่ตามความต้องการของกลุ่มตนโดยไม่นึกถึงสิ่งใดๆทั้งสิ้น จนนำไปสู่ความรุนแรง
ถึงขั้นที่ทำจะให้ประชาชนที่ไม่เข้าใจออกมาทำลายซึ่งกันและกัน  ทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทำลายการ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็นการทำลายความดีงามความงดงามความเป็นชาติไทยที่มีมายาวนานให้เสื่อมสลายไป

เป้าประสงค์ (GOAL)

เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานนี้ให้ได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องใช้กลไกหลากหลายวิธีร่วมกัน  แต่วิธีที่หนึ่งที่เป็นการแก้
ปัญหาทั้งใน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อย่างได้ผลคือการสร้างเครือข่ายเยาวชนในเยาวชน ด้วยการสร้าง
ความเข้าใจความรักสามัคคี กระจายกันไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง  และจะต้องมุ่งเน้นในการ
ดำเนินการกับเยาวชนในระดับที่จะออกไปปฏิบัติการงานอาชีพต่างๆในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายในสถานศึกษา จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาโดยได้เลือกเอาสถานศึกษาที่นักศึกษาจบไปแล้วจะเป็นแกนหลักใหญ่ๆ
ในการพัฒนาชาติ และมีปริมาณมากกระจายอยู่ทุกส่วนของประเทศ และสถานศึกษานั้นคือ “อาชีวะศึกษา”
ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงมุ่งเน้นไปที่นักศึกษาสายอาชีพเป็นสิ่งประสงค์หลักในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยได้การดำเนินกานจัดทำ “โครงการร้อยใจไทย” ขึ้น

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. ส่งเสริม สร้างและขยายโอกาส ในการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของการ
    แตกแยก และแนวทางแก้ไขแก่นักศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชน
2. เสริมสร้าง รูปแบบของการดำเนินการสร้างเครือข่ายเพื่อ ความสามัคคี ความรักชาติ
    ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้หลากหลายวิธี
3. ลดความขัดแย้งโดยให้มีกิจกรรมดนตรีและกิจกรรมสาธารณะเป็นจุดร่วม
4. ปรับปรุงแนวทางให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกความเห็นเสนอแนะในการสร้าง
    ความสามัคคีให้มากขึ้น
5. รักษาความดีงามและดำรงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
6. ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ ของการเป็นเครือข่ายทำความดี อย่างมีระบบ
7. ปรับปรุง เสริมสร้าง การติดต่อประสานงานในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสม
    ให้แก่มวลชน
8. สร้างพื้นฐานในการปรับแนวคิดรักษาประโยชน์ของส่วนรวมให้กับเครือข่าย
9. ปรับปรุงข้อมูลของเครือข่ายให้ทันสมัยทันเวลาอยู่ตลอดเวลา

ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1. เสริมสร้างกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
2. เสริมสร้างความรักความสามัคคีในสถานศึกษาโดยมีดนตรีและกิจกรรมเป็นตัวเชื่อม
3. สร้างเครือข่ายในการสร้างความเข้าใจและความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษาด้วยระบบInternet ให้สามารถสื่อสาร
    สองทางได้
4. ปรับทัศนคติ ให้นักศึกษาเกิดความภูมิใจในความเป็นไทยที่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
5. สร้างกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อประโยชน์โดยรวมให้กับชุมชนรอบสถานศึกษา
6. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่สามารถเชื่อมต่อความสามัคคีในท้องถิ่น และให้มีความรู้ความสามารถในการ
    สร้างความสามัคคีอย่างยั่งยืนให้เป็นเครือข่าย

แนวทางการดำเนินงาน

 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของนักศึกษาในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและ 
 ความสามัคคี จึงมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดของสถานศึกษาทัศนคติของนักศึกษาและกลุ่มมวลชนรอบสถานศึกษา
2. ศึกษาข้อมูล พื้นที่ความเหมาะสมในการส่งเสริมการพัฒนา เพิ่มศักยภาพการสร้างเครือข่ายในการสร้างความ
    เข้าใจที่ถูกต้องเพื่อความสามัคคี
3. คัดเลือกกิจกรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
4. จัดดนตรี นักร้อง นักแสดง ผู้ดำเนินรายการ ที่สนับสนุนความสามัคคี
5. จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมสร้างสาธารณะประโยชน์ให้มวลชนรอบสถานศึกษามีส่วนร่วม
6. รับสมัครสมาชิกเครือข่ายเพื่อสร้างกิจกรรมสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
7. จัดทำ web site ให้เป็นสื่อกลางสำหรับประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลในการสร้างความสามัคคี
8. ติดตามประเมินผลในการดำเนินการเพื่อปรับแนวทางการดำเนินงาน
9. ขยายเครือข่ายในการสร้างความเข้าใจให้กว้างขวางมากขึ้น

พื้นที่เป้าหมาย (Target)                                                               
การดำเนินการต่อสถานศึกษาอาชีวะศึกษาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ลำดับของกิจกรรมโครงการ

1. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
2. ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักความร่วมมือ คณะกรรมการ การอาชีวะศึกษาและเตรียมพื้นที่
    โดยสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ประชุมปฏิบัติการ พัฒนาภาคีเครือข่าย ให้กับบุคคล
     หน่วยงานราชการ  องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนงาน
3. ศึกษารายละเอียดข้อมูล ถึงปริมาณและคุณภาพ จัดทำข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ โดยสำรวจสถานศึกษาที่
    เป็นเป้าหมาย วิเคราะห์หาข้อสรุป การดำเนินการแต่ละพื้นที่
4. ประสานงาน ในการดำเนินการกับผู้บริหารสถานศึกษา
5. สนับสนุนแนวคิดให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการสร้างความสามัคคีวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกัน
6. จัดกิจกรรมทางศาสนาและสาธารณะประโยชน์ร่วมกับมวลชน
7. จัดกิจกรรมดนตรีการแสดงโดยนักศึกษามีส่วนร่วม
8. จัดตั้งกลุ่มแกนนำเพื่อการประสานงานในแต่ละพื้นที่
9. สรุปผลการดำเนินงาน
10.ประเมินผลการดำเนินการและปรับแผนงาน

การรายงานและประเมินผล

การรวบรวมผลงานเป็น เอกสาร สื่อผสม และลงใน web site การประเมินผลโครงการ ดำเนินการใน 2 ส่วน คือ
การประเมินภายใน (Internal evaluation) การประเมินผลภายนอก (External evaluation)
การประเมินผลภายใน  เพื่อติดตามกำกับการทำงาน ให้เป็นไปตามแผน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูล
สิ่งที่เป็นปัญหา อุปสรรค์ในการทำงาน เพื่อแก้ไขให้ทันท่วงที การประเมินภายนอก เพื่อประเมินภาพรวมของ
โครงการ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในการประเมินผล และแก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์ งบประมาณ สรุปงบประมาณ
โครงการภาพรวม(เอกสาร2)


Copyright © Royjaithai 2009 All rights reserved
 Power By : Thaibangkokhost.com Thaibangkokhost.com