• พระบรมราโชวาท
  • พระราชกรณียกิจ
  • เศรษฐกิจพอเพียง
  • ชื่นชมพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้าพเจ้าขอส่งความ ปรารถนาดีมาอวยพร
แก่ท่านทุกๆคน ให้มีความสำเร็จสมประสงค์
ในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของทุกคน
คงไม่แตกต่างกันนัก คือ ต้องการให้ตนเอง
มีความสุขความเจริญ และให้บ้านเมืองมี
ความสงบร่มเย็น อ่านต่อ >>
อ่านพระบรมราโชวาททั้งหมด >>

ประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม
คนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทำไร่ ทำสวน
เลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูกของชาวนาชาวไร่ ที่
ไม่ได้อยู่ในเขตชลประทานต้องอาศัยฝนฟ้า
จากธรรมชาติเป็นหลัก ปีใดฝนดีผลผลิตก็ดี
ปีใดฝนแล้งพืชก็แห้งตาย ฝนมากไปน้ำก็ท่วม
ปัญหาของแต่ละภาคไม่เหมือนกัน อ่านต่อ >>
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ความเห็นที่จะทำไม่ใช่คำสั่ง แต่มันเป็นความเห็น
มีทฤษฎีอะไรต้องบอกออกมา ฟังได้ฟัง ชอบใจ
ก็เอาไป ใครไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไร...ส่วนมากการ
ยกยอปอปั้นก็น่าชื่นชม แต่ก็ต้องระวังเหมือนกัน
บางคนรับการยกยอมากแล้ว ก็จะลืมตัวไปเลย
อาจจะนึกว่าเราเก่งมากทำอะไรก็ได้ แต่มาวิเคราะห์
ดู พิจารณาดูว่าที่เขายกยอนั้น บางทีเป็นความจริง
อ่านต่อ >>
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค
น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก
เพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำ ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้
ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ อ่านต่อ >>
อ่านพระราชกรณียกิจทั้งหมด >>
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
"...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทย
ล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งใหม่
แต่เราอยู่ อย่างพอมีพอกิน และขอให้ทุกคน
มีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน
มีความสงบ ช่วยกันรักษาส่วนร่วม ให้อยู่ที่พอ
สมควร ขอย้ำพอควร พออยู่พอกิน มีความสงบ
ไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้ไปจากเราได้..."
อ่านต่อ >>
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"....การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ
สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน
แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้
ให้มีพอเพียงกับตัวเอง.... " อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด >>